«Адал сайлау үшін» штабының мүшелері БАҚ өкілдері үшін кезекті брифинг өткізді

Ағымдағы жылдың 17 наурызында БАҚ үшін «Адал сайлау үшін» штабы мүшелерінің брифингі өтті.

Думан Жампейісов сайлау учаскесіндегі дауыстарды санау тәртібі туралы айтып берді.

Мәселен, Парламент Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарын сайлау кезінде, барлық сайлау учаскелерінде дауыстарды санау жергілікті уақыт бойынша жиырма сағаттан басталады. Дауыстарды санауды сайлау комиссиясының мүшелері дауыс беру қорытындылары белгіленгенге дейін үзіліссіз жүргізеді, олар дауыстарды санау кезінде қатысып отырған адамдардың назарына жеткізілуге тиіс. Сайлау учаскесіндегі дауыстарды санау уақыты санау басталғаннан бастап он екі сағаттан аспауға тиіс.

Дауыстарды санау кезінде қатысатын сенім білдірілген адамдар мен бақылаушылар дауыстарды санауды бюллетеньдердегі белгілердің көрінуін қамтамасыз ететін қашықтықта және жағдайларда бақылайды.

Сондай-ақ, спикер дауыс беруге арналған жәшіктерді комиссия төрағасы дауыс беруді аяқтау туралы жариялағаннан кейін тиісті сайлау комиссиясы ашуы тиіс екенін атап өтті. Дауыс беру аяқталғанға дейін жәшіктерді ашуға тыйым салынады.

Дауыс беру аяқталғаннан кейін бюллетеньдері бар жәшіктер ашылғанға дейін учаскелік сайлау комиссиясы бюллетеньдер алған сайлаушыларды сайлаушылардың тізімдері бойынша есептейді және олардың жалпы санын айқындайды. Учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы не оны алмастыратын комиссия мүшесі санау нәтижелерін жария етеді және оларды дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға енгізеді.

Дауыстарды санау әрбір кандидат, әрбір саяси партия, «барлығына қарсы»деген жолда белгісі бар бюллетеньдер бойынша жеке жүргізіледі.

Әбдікәрім Ақжанов: 1) белгіленбеген үлгідегі; 2) тиісті сайлау комиссиясы мүшесінің қолы жоқ; 3) мәслихаттардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан басқа өзге де мүшелерді сайлау кезінде дауыс беруді қоспағанда, біреуден көп саяси партия, біреуден көп кандидат белгіленген; 4) белгі қарындашпен қойылған, тазартудың немесе қолдан жасаудың өзге де тәсілінің іздерін тағатын, сондай-ақ сайлаушылардың ерік білдіруін айқындау мүмкін болмайтын жағдайларда жарамсыз деп танылады.

Дауыстарды тікелей санау кезінде жарамсыз сайлау бюллетеньдері дауыс беруге қатысқан сайлаушылар бюллетеньдерінің қатарынан шығарылады.

Брифинг соңында қатысушылар БАҚ сұрақтарына жауап берді.

17 марта т.г. состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» для СМИ.

Думан Жампеисов рассказал про порядок подсчета голосов на избирательном участке.

Так, подсчет голосов при выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, на всех избирательных участках начинается в двадцать часов по местному времени. Подсчет голосов проводится членами избирательной комиссии без перерыва до установления итогов голосования, которые должны быть доведены до сведения лиц, присутствующих при подсчете голосов. Время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать двенадцать часов с начала подсчета.

Доверенные лица и наблюдатели, присутствующие при подсчете голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях.

Спикер также отметил, урны для голосования должны вскрываться соответствующей избирательной комиссией после объявления председателем комиссии об окончании голосования. До окончания голосования вскрытие урн запрещается.

После окончания голосования до вскрытия урн с бюллетенями участковая избирательная комиссия производит подсчет избирателей, получивших бюллетени, по спискам избирателей и определяет их общее число. Председатель участковой избирательной комиссии либо замещающий его член комиссии оглашает результаты подсчета и заносит их в протокол о результатах голосования.

Подсчет голосов производится отдельно по каждому кандидату, каждой политической партии, бюллетеням с отметкой в строке «Против всех».

Абдыкарым Акжанов проинформировал, что недействительными признаются бюллетени: 1) неустановленного образца; 2) в которых отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии; 3) в которых отмечено более одной политической партии, более одного кандидата, за исключением голосования при выборах членов иных, кроме маслихатов, органов местного самоуправления; 4) в которых отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в которых невозможно определить волеизъявление избирателей.

Недействительные избирательные бюллетени при непосредственном подсчете голосов исключаются из числа бюллетеней избирателей, принявших участие в голосовании.

По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

https://www.facebook.com/groups/960970831350992/permalink/1344857986295606/

https://baq.kz/saylau-komissiyasy-zan-buzgan-zhagdayda-13-mln-800-tenge-ayyppul-toleui-mumkin-299852/

https://el.kz/saylauda-dauystardy-sanau-qalay-zhuredi_68206/

https://qazaqstan.tv/news/173121/