Құрметті заңгер медалімен марапаттауы

whatsapp_image_2021-02-26_at_14_17_52

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы құрметіне Қазақстанның заңгерлер одағы одақ филиалдарының заңгерлерін «Құрметті заңгер» медалімен және Құрмет грамоталарымен марапаттады.

Одақтың Құрметті заңгері атағын беру Қазақстан мемлекеттілігін нығайту, құқықтық мемлекет құру, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, заң ғылымы мен заңгерлік білімді дамыту ісіне қосқан елеулі үлесі үшін, практикалық норма шығармашылық және құқық қолдану қызметі үшін заңгерлік қоғамдастықтың көтермелеу, ризашылық білдіру, құрметтеу және алғыс білдіру нысаны болып табылады.

 «Құрметті заңгер» медалімен марапатталғандардың тізімі:

Сабира Әділбекқызы Момбекова

Айгүл Қайыргелдіқызы Мұстафина

Ақнұр Құрасбекқызы Жұмабаева

Айтуар Асқарұлы Қошмамбетов

Иван Александрович Келлер

Дания Агнуранқызы Көптілеуова

Жұмағұл Нығметұлы Шөженов

Тимур Қуатұлы Ермағамбетов

Қайрат Әлімұлы Ивахин

Бауыржан Әбдіманапұлы Маханов

Игорь Юрьевич Машинский

Гүлжан Мұқанқызы Берікполова

Болат Оңбосынұлы Бегимов

Жігер Бекетұлы Махметов

Мұхит Бекетұлы Тұрғараев

Бақытжан Айтжанұлы Дүйсенбиев

Құрмет грамотасымен марапатталғандардың тізімі:

Айсұлу Ильинична Төртқарина

Ольга Константиновна Космынина

Негина Гайдарқызы Қылышпаева

Балжан Мәдиқызы Әліпбек

Нұрсұлу Каленова

Марат Аденұлы Ахтанов

Нұрлан Хусанұлы Ербекешов

Сұлушаш Батырханқызы Таненова

Мақсат Мұратұлы Әмірханов

 


В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан Казахстанским союзом юристов были награждены юристы филиалов союза Медалью «Почетный юрист» и Почетными грамотами.

Присвоение Почетного юриста Союза является формой поощрения, выражения признательности, уважения и благодарности юридического сообщества за значительный вклад, внесенный в деле укрепления казахстанской государственности, строительства правового государства, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, развития правовой науки и юридического образования, за практическую нормотворческую и правоприменительную деятельность.

Список награжденных Медалью «Почетный юрист»:

Момбекова Сабира Адильбековна

Мустафина Айгуль Кайргельдиновна

Джумабаева Акнур Курасбековна

Кошмамбетов Айтуар Аскарович

Келлер Иван Александрович

Куптлеуова Дания Агнурановна

Шөженов Жұмағұл Нығметұлы

Ермагамбетов Тимур Куатович

Ивахин Кайрат Алимович

Маханов Бауржан Абдуманопович

Машинский Игорь Юрьевич

Берекполова Гульжан Мукановна

Бегимов Болат Унбосынович

Махметов Жигер Бекетович

Тургараев Мухит Бекетович

Дуйсенбиев Бахитжан Айтжанович

Список награжденных Почетной грамотой:

Турткарина Айсулу Ильинична

Космынина Ольга Константиновна

Клышпаева Негина Гайдаровна

Алипбек Балжан Мадиевна

Каленова Нурсулу

Ахтанов Марат Аденович

Ербекешов Нурлан Хусанулы

Таненова Сулушаш Батырхановна

Амирханов Максат Муратович